Irish Sagas at UCC University College Cork

CDI
CELT

 

Baile Binnbérlach mac Buain

Sections in the text

§1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete file (PDF)

 

Section 1

Trí huí Capha, mic Cinga,

Bhí trí huí ag Cabha mac Ciongha

The three grandsons of Capha, son of Cinga,

mic Rosa, mic Rúdhraighe

mhic Rosa mhic Rudhraighe,

son of Ros, son of Rudhraighe,

.i. Monach, ocus Baile, [.i. Buan] ocus Fercorb,

Monach, Baile agus Fearcorb,

were — Monach, and Baile [recte Buan], and Fercorb,

a quibus Dail mBuain, ocus Dáil Cuirb,

ó n-ainmnítear Dál Buain, Dál Coirb,

a quibus Dál mBuain and Dál Cuirb,

ocus Monaigh Arad.

agus Monaigh Aradh.

and the Monachs of Aradh.

Aon mac Buain, Baile,

Ba é an Baile sin aonmhac Bhuain

Buan’s only son was Baile;

 

agus ba é sainghrá gach duine a chonaic é nó a chuala iomrá air,

 

 

idir fhir agus mhná, ar a scéala.

 

ba sainserc seom di Aillinn,

Ba eisean príomhshearc Ailinne

he was the specially beloved of Aillinn,

ingen Lugdach mic Fergusa Fairge.

iníon Lughdhach mac Feargasa Farraige

the daughter of Lughaidh, son of Fergus Fairge

No díngin Eóghain mic Dathi,

(nó iníon Eoin mhic Dháithí mar deir daoine eile).

(or [as some say] the daughter of Eoghan, the son of Dathi);

ocus ba sainserc do gach aon adcidh, ocus do cluinedh,

 

and he was the specially beloved of every one who saw or heard him,

edir firu ocus mná, ar a ursgélaib,

 

both men and women, on account of his novel stories.

Back to top

 

Section 2

coró dáilset cóir coinde

Rinne an bheirt, Baile mac Bhuain agus Ailinn, coinne leannántachta le chéile

And they [himself and Aillinn] made an appointment to meet

ag Ros na Righ,

ag Ros na Rí,

at Ros na Righ,

occ Lainn Maolduibh,

ag teach Mhaolduibh

at Lann Maolduibh,

ar brú Boinne Bregh.

ar bhruach na Bóinne i Máigh Bhreá.

on the [south] brink of the Boinn [Boyne] in Bregia.

Tainic in fer atuaigh dia torrachtain,

Tháinig Baile aduaidh in airchis Ailinne

The man [Baile] came from the north to meet her,

o Emain Macha tar Sliabh Fuad,

ó Eamhain Mhacha thar Sliabh Fuaid

from Emain Macha, over Sliabh Fuaid,

tar Murthemme co Tráigh mBaile.

agus thar Mhuirtheimhne go Tráigh Bhaile.

over Muirtheimhne to Tráigh mBaile [Dundalk].

Ro turnait a carpat,

Scoradar na capaill ó na carbaid,

Here they unyoked their chariots,

ro curit aneich for ér ingelt,

chuireadar ag iníor ar an bhféar iad

sent their horses out to graze,

do gniset aines ocus aibhnes.

agus bhíodar ag déanamh áineasa agus aoibhnis.

and turned themselves to pleasure and happiness.

Back to top

 

Section 3

Ambatar ann,

Le linn dóibh bheith san áit sin

While there,

conaccatar elpait uathmar éndaine cuctha andes,

chonaiceadar chucu aneas arrachtach uafásach fir.

they saw a horrible spectral personage coming towards them from the south.

ba dian a chéim ocus a cruaid imthecht,

Ba mhear-dhian a chéim agus a imeacht.

Vehement was his step and his rapid progress.

meite lais na raitéd in talmain

Ba chosúil a réim thar an talamh

The manner in which he sped over the earth might be compared

amail sige séig di aill,

le ruaig sheabhaic de aill

to the darting of a hawk down a cliff,

no gaoth di glas muir.

nó le gaoth fan dromchla na mara.

or to wind from off the green sea.

A clé fri tír.

*A chlé le tír.*

His left was towards the land [he was coming from the south along the shore].

“Ara cind,” ar Baile,

“Chuige linn,” arsa Baile,

“Let him be met,” said Baile,

“confiarfaige de cid téd

“go bhfiafraímid de cá bhfuil a thriall

“to ask him where he goes,

no canas tainic,

nó cá has a dtáinig

and where he comes from,

no cia faith a tinnenuis.”

nó caidé fáth a dhithnis.”

and what is the cause of his haste.”

Back to top

 

Section 4

“Di Tuagh Inbher teigim arais uothuaig anosa

“Go Tuaigh Inbhir atáim ag dul,” arsa an t-arrachtach, “ar ais ó thuaidh anois

“To Tuagh Inbher [the Mouth of the River Bann] I go back, to the north, now,

o Shliab Suidhe Laighen,

ó Shliabh Suidhe Laighean,

from Sliabh Suidhe Laighen [‘now Mount Leinster’];

ocus ni fuil do sgélaib lium

agus níl de scéala liom

and I have no news

acht ingen Lugdach mic Fergusa

ach iníon Lughdhach mhic Fheargasa

but of the daughter of Lughaidh, son of Fergus,

tuc grád di Baile mac Buain,

a thug searc do Bhaile mac Bhuain

who had fallen in love with Baile mac Buain,

ocus tainic dia coinde,

agus a bhí ag teacht chun coinne leis,

and was coming to meet him,

co rucsat óig Laighen furri,

gur rug ógánaigh Laighean uirthi

until the youths of Leinster overtook her,

ocus marbait in ro fostad,

agus gur mharaíodar í,

and she was killed by the forcible detention [i.e., lost her life for having been detained];

amail ro gellsat draidhe, ocus deghfáide dóib,

i gcomhlíonadh ar gealladh don bheirt sin ó na draoithe agus ó na dea-fháidhe

as it was promised [foretold] by druids and good prophets for them,

na comraicdis ambethaig,

ná buailfidís uma chéile ina mbeatha dóibh

that they would not meet in life,

ocus conricfadis iar na mbás,

ach go dteagmhóidís le chéile tar éis a mbáis

and that they would meet after their deaths,

ocus nach scerdais tria bithu.

agus ná scarfaidís ó chéile go brách ina dhiaidh sin.

and that they would not part for ever after.

Isiat sin mo scéla.”

Is iad sin mo scéala.”

This is my news.”

Ocus mustéide uaib,

D’imigh sé uathu ansin

And he darted away from them

mar sige gaithe tar glas muir,

*mar shéideadh gaoithe thar mhuir ghlas,*

like a blast of wind over the green sea,

ocus, niptar cuimgech a fostad.

agus níor fhéad siad é chosc.

and they were not able to detain him.

Back to top

 

Section 5

Ot cuala Baile annsin

Nuair chuala Baile an ní sin

When Baile heard this,

do fuit marb cin anmain,

thit sé marbh gan anam.

he fell dead without life,

ocus claidhter a fert, ocus a Ráith,

Tochladh a uaigh agus a ráith,

and his tomb was raised and his Ráith;

ocus saiter a lia,

sáitheadh a lia sa talamh

and his tombstone was set up,

ocus digníther a aonach gubha la hUltu.

agus fearadh a chluiche caointe leis na hUltaigh.

and his fair of lamentation [assembly for games, etc., in honour of a deceased personage] was held by the Ultonians.

Acus asaigh Iphur tria na lige,

Agus d’fhás crann iúir trína uaigh

And a yew grew up through his grave,

comba reil fuath, ocus delbh cind Baile for a barr,

agus ba shóiléir dealbh agus déanamh cinn Bhaile ar bharr an iúir.

and the form and shape of Baile’s head was visible on the top of it,

unde Tráigh mBaile.

Is de sin a tugtar Tráigh Bhaile ar an áit.

unde Tráigh mBaile.

Back to top

 

Section 6

Iarum musla budhes in fer cedna

Ansin d’imigh an fear céanna ó dheas

Afterwards the same man went to the south

co hairm a mbí an ingen, Aildenn,

go dtí an áit a raibh an ógbhean Ailinn

to where the maiden Aillinn was,

ocus dicing isin Grianan.

agus chuaigh sé sa ghrianán inteach chuici.

and went into the gríanán [sunny chamber].

“Can tic in tí natgenumar?” ar in ingen.

“Cá has a dtagann an fear nach aithnid dom?” arsa an ógbhean.

“Whence comes the man that we do not know?” said the maiden.

Back to top

 

Section 7

“A tuaiscert lethe Erenn,

“As tuaisceart na hÉireann,

“From the northern half of Erinn,

o Tuaigh Inber

ó Thuaigh Inbhir,” ar seisean,

from Tuagh Inbher,

ocus seacho seo co Sliaph Suidhe Laighen.”

ag dul dom thar an áit seo go Sliabh Suidhe Laighean.”

and [I go] past this place to Sliabh Suidhe Laighen.”

“Sgéla let?” ar in ingen.

“Bhfuil aon scéala leat?” arsa an ógbhean.

“Have you news?” said the maiden.

“Ni fuilet sgéla as cainte sunna,

“Níl scéalta is inchaointe liom,” arsa an fear,

“I have not news worth relating now,

acht Atconnarc Ulltu ag aonach gubha,

“ach go bhfaca mé na hUltaigh ag fearadh cluiche caointe

but that I have seen the Ultonians holding a fair of lamentation,

ocus ac claidhedh Rátha,

agus ag tochailt rátha

and raising a Ráith,

ocus ic saghadh lia,

agus ag sáitheadh lia i dtalamh

and erecting a stone,

ocús ag sgribhadh a anma

agus ag scríobh ainm

and writing his name,

Baili mic Buain,

Bhaile mhic Bhuain,

to Baile mac Buain,

Righdamna Ulad

rídhamhna Uladh,

the Righ-dhamhna [royal heir] of Ulster,

 

a d’éag

 

do taob Trágha Baile

in aice Thráigh Bhaile

by the side of Tráigh Bhaile,

[noch do ég],

 

[who died]

isé ag torachtain Lennáin ocus mná seirce

agus é ag teacht in airchis leannáin agus mná seirce

whilst he was coming to meet a favourite and beloved woman

dia tuc grádh,

a ndearna sé coinne léi,

to whom he had given love;

ar ní fuil andán dóib

mar níl i ndán dóibh

for it is not destined for them

co ristais a mbethaigh,

go mbuailfidís le chéile ina mbeatha dóibh

that they should reach each other alive,

no nech dib dfhaicsin diaraile ina mbiú.”

ná go bhfeicfidís a chéile beo.”

or that one of them should see the other alive.”

Diling amach iar nindill in mísceóil.

Bhíog sé amach ar chríochnú an mhíscéil dó.

He darted out after telling the evil news.

Back to top

 

Section 8

Do fuit Aillenn marb cin anmuin,

Thit Ailinn marbh gan anam

Aillinn fell dead without life,

ocus claiter a fert, ocus araile.

agus tochladh a huaigh.

and her tomb was raised, etc. [as before in the case of Baile].

Ocus ásaid aphall tria na lige,

D’fhás crann úll trína huaigh

And an apple-tree grew through her grave,

ocus ba gesga mór i cinn secht mbliadhan,

agus ba chrann mór é i gceann seacht mbliana

and became a great tree at the end of seven years,

ocus delb cinn Aillenne for a uachtar.

agus bhí dealbh chinn Ailinne ar a uachtar.

and the shape of Aillinn’s head upon its top [that is, the top, as in Baile’s case, took the shape of Aillinn’s head and face].

Back to top

 

Section 9

I cinn secht mbliadhan

I gceann na seacht mbliana

At the end of seven years,

tescaidh filid ocus faide ocus fisidh in tIbur

do ghearr na laoich agus na fáidhe agus na saoithe an crann iúir

poets and prophets and visioners cut down the yew

bói os Baile,

a bhí os uaigh Bhaile

which was over the grave of Baile,

ocus musgníit Taball Filidh de,

agus rinneadar táibhle file dhe

and they made a poet’s tablet [Taball Filidh] of it,

ocus sgriboit físe

agus scríobhadar ann físe

and they wrote the visions

ocus fese ocus serca

agus feise agus searcscéalta

and the espousals and the loves

ocus tochmarca Uladh inti.

agus tochmharca Uladh.

and the courtships of Ulster in it.

 

 

[The apple-tree which grew over Aillinn was also cut down and]

Fon fiú cetna sgribtar tochmarca Laiged intisi.

Ar an chuma chéanna scríobhadh tochmharca Laighean sa táibhle

in the same way, the courtships of Leinster were written in it.

 

a rinneadh den chrann úll a bhí os cionn uaigh Ailinne.

 

Back to top

 

Section 10

Dia ruacht in tSamoin iarsuithe

Tháinig an tSamhain ansin

When the November-eve (Samhain) had arrived, (long) afterwards,

ocus do gnither a feis la hArt mac Cuinn.

agus rinneadh Feis na Teamhrach le hArt mac Choinn.

and its festival was made by Art, the son of Conn,

Tancatar filid ocus aos gacha dána fon feis sin

Tháinig na filí agus aos gach dána do dtí an Fheis

the poets and the professors of every art came to that feast,

amail ba bes,

mar ba ghnáth

as it was their custom,

[ocus do ratsat a taibli leó,]

agus thugadar a dtáibhle leo,

and they brought their tablets with them.

ocus tiagatsum,

*agus chuadar.*

And these Tablets also came there,

ocus dus cí Art,

Chonaic Art an dá tháibhle

and Art saw them,

ocus ót connarc

agus ó chonaic

and when he saw them

muscomairc,

d’iarr sé iad.

he asked for them;

ocus tucad cuige in dá thabold

Tugadh chuige an dá tháibhle

and the two tablets were brought,

co mbatar ina lámaib

go rabhadar ina lámha aige

and he held them in his hands

aghaidh fri aghaidh.

aghaidh in aghaidh.

face to face.

Back to top

 

Section 11

Imusling in tabold for araile dib,

Ling an dá tháibhle chun a chéile

Suddenly the one tablet of them sprang upon the other,

cur imnaisced

nó gur snaidhmeadh ina chéile iad

and they became united

amail fheithlinn im urslait,

mar bheadh féithleann timpeall craoibhe.

the same as woodbine around a twig,

ocus nir cumgeadh a nimsgarad.

Níorbh fhéidir iad a scaradh ó chéile

and it was not possible to separate them.

Ocus batar amail cach séd asin

agus bhíodar i dteannta na seoda eile

And they were preserved like every other jewel

[is an] taisced hi Temraig

sa taisce i dTeamhair,

in the treasury at Tara,

curos loisc Dunlang mac Enda

nó gur loisc Dúnlaing mac Éanna iad

until it was burned by Dúnlang, the son of Enna,

.i. diar ort in ningenraid i Temraig.

an uair mharaigh sé na hógmhná i dTeamhair.

namely, at the time that he burned the princesses at Tara.

Back to top

 

Section 12

Ut dicitur:

Ut dicitur:

 

 

Aball Aillinni arda,

The apple tree of noble Aillinn,

Ibar Baile bec forba,

The yew of Baile, — small inheritance, —

Cia de berait i Laighibh,

Although they are introduced into poems,

Nis tuicit doeine borba.

They are not understood by unlearned people.

 

 

Ocus atbert ingen Cormaic hui Cuind [.i. Ailbe]:

And [Ailbhe] the daughter of Cormac, the grandson of Conn, said:—

 

 

Is fris samlaim Aluime,

What I liken Aluime to,

Fri hIbur Rátha Baile,

Is to the yew of Ráith Baile;

Fris conbaraim araile,

What I liken the other to,

Fris in Abaill a Aille.

Is to the apple tree of Aillinn.

 

 

Fland Mac Lonain dixit:

Flann Mac Lonan dixit:—

 

 

Deisid Cormac um ceil cóir,

Let Cormac decide with proper sense,

Conid fris Format in tsluaig,

So that he be envied by the hosts;

Tabrad dia aire, naomh nar,

Let him remember, — the illustrious saint, —

In chraobh do Thráig Baile Buain

The tree of the strand of Baile Mac Buain.

 

 

Fos buirr bile, buidnib reb,

There grew up a tree under which companies could sport,

Rolla a delb, trumib tor,

With the form of his face set out on it’s clustering top;

Diar celgadh, ro celgait fir,

When he was betrayed, truth was betrayed,—

Amlaid sin ro celgait Cor.

It is in that same way they betray Cormac.

 

 

Cormac dixit:

Cormac dixit:—

 

 

Sunn do claidedh mac Buain báin.

Here was entombed the son of White Buan.

Back to top